nl | fr
Algemene voorwaarden


1.  BESTELLINGEN:

Alle bestellingen aan Belgium Invest NV / Almacoa, zijnde rechtstreeks of door tussenkomst van haar vertegenwoordigers zijn slechts geldig en uitvoerbaar na aanvaarding door de Belgium Invest NV / Almacoa; iedere weigering ter aanvaarding heeft automatisch de annulatie van de bestelling tot gevolg en kan in geen geval aanleiding zijn tot enige vorm van vergoeding en interest ten voordele van derden. De weigering van aanvaarding vereist geen enkele rechtvaardiging van de kant van Belgium Invest NV / Almacoa.  


2.  LEVERING:


a)   De gegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en zonder waarborg.

b)   Voorwaarden: De goederen reizen steeds op risico van de bestemmeling; zelfs als het gaat om franco leveringen. De goederen zijn definitief aanvaard door de bestemmeling bij vertrek uit onze op- slagplaats. Bij inbreuk op Art. 1583 van Burgerlijk Wetboek, zal het eigendoms- recht van de geleverde goederen slechts overgaan op de koper bij volledige betaling ervan. De bestemmeling is verantwoordelijk voor de goederen in geval van verlies of gelijk welke averij.  


3.  BETALINGEN:


a)   Plaats: uitsluitend op de zetel van Belgium Invest NV / Almacoa, Vleminkstraat 110A B-3201 Langdorp, of op haar bank of postcheque; het eventueel aanvaarden van een wissel verandert deze voorwaarden niet.

b)   Termijn: behoudens andere voorwaarden zijn de facturen van Belgium Invest NV / Almacoa uiterlijk betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum.
c)   Wan-betaling: wanneer de facturen geheel of gedeeltelijk niet betaald zijn op de vervaldag:
-  zal in volle recht en zonder aanmaning een nalatigheidsinterest aangerekend worden van 1% per maand, elke begonnen maand zal als v
   volledig berekend worden 
-  zal in volle recht het te betalen bedrag verhogen met een bedrag gelijk aan 10% van de factuur met een minimum van € 61,97.
-  zullen alle facturen onmiddellijk invorderbaar zijn
-  zullen alle lopende bestellingen geschorst worden
-  tevens zou dit kunnen leiden tot een volledige schorsing van alle relaties met de Belgium Invest NV / Almacoa onder voorbehoud van al   
   haar rechten tegenover de koper.    


4.  GARANTIE:


De garantie beperkt zich tot maximum 1 jaar. Ze beperkt zich tot het vervangen van de defecte materialen en sluit alle eventuele schadeëisen van derden uit.  


5.  GERECHTELIJKE BEVOEG
DHEID: 

Alle eventuele geschillen en om het even welke betwistingen volgend uit de verkopen van de Belgium Invest NV / Almacoa vallen uitsluitend onder de gerechtelijke bevoegdheid van de Rechtbanken van Leuven. De wissels of kwijtschriften getrokken op de schuldenaars doen geen afbreuk aan deze regel. Alle handelseffecten worden dus aanzien als zijnde aangenomen en gedomicilieerd te Langdorp.    

De huidige voorwaarden kunnen zonder verwittiging veranderen.